Φορείς υλοποίησης: Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα & Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Α’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

American School of Classical Studies at Athens & Ministry of Culture and Tourism, 1st Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities

Φορείς χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 2004-2009 & Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

European Economic Area 2004-2009 & Ministry of Development, Competitiveness and Shipping